วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู

..." WELLCOME To BLOG "...


คำอธิบายรายวิชา

.....ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ความก้าวหน้าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เช่น  ไมโครซอฟท์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสารข้อมูล ระบบเน็ตเวิร์ต
ระบบซอฟท์แวร์ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เครื่องทือการเข้าถึงสารสนเทศ ทักษาะการเข้าถึงสารสนเทศ ฐานข้อมูลสารสนเทศ ห้องสมุดอิเลกทรอนิกส์และการอ้างอิง ฝึกปฎิบัติการ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมได้
วัตถุประสงค์

.....เมื่อผู้เรียนการศึกษาเนื้่อหาบทเรียนจบแล้วตามหลักสูตรแล้วจะมีพฤติกรรมหรือความสามารถได้ดัีงนี้
     1. อธิบายความหมาย ความสำคัญ และองค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศได้
     2. อธิบายความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้
     3. ยกตัวอย่างเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้
     4. อธิบายความหมาย และความสำคัญของเทคโนโลยีวิธีระบบได้
     5. อธิบายความสัมพันธ์ของวิธีระบบกับเทคโนโลยีสารสนเทศได้
     6. บอกความหมาย และองค์ประกอบสำคัญๆของคอมพิวเตอร์ได้
     7. อธิบายหน้าที่ขององค์ประกอบคอมพิวเตอร์ได้

     8. บอกประเภทและคุณสมบัติของซอฟแวร์แต่ละประเภทได้
     9. บอกความหมาย และความสำคัญของอินเตอร์เนตได้
    10. บอกความสันพันธ์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เนตได้
    11. อธิบายแหล่งเรียนเรียนรู้ต่างๆที่สามารถเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายได้
    12. อธิบายวิธีประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการศึกษาได้
    13. ยกตัวอย่างโปรมแกรมต่างๆที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้
    14. สร้างสือเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนได้
    15. นำเสนอสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งที่เป็นสื่อทั่วไปและสื่อระบบเครือข่ายได้

ความความของ"ความซื่อสัตย์"

ความซื่อสัตย์สุจริต หมายถึง มีความซื่อตรง มั่นคงอยู่ในศีลธรรม มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น มีความสุจริตทางกาย ทางวาจา และทางใจ

 ความซื่อสัตย์   เป็นลักษณะที่ช่วยให้เป็นที่ยอมรับนับถือและไว้วางใจ  เป็นที่น่าคบหาสมาคมด้วย  ถ้าขาดความซื่อสัตย์จะเป็นคนไม่น่าคบหาสมาคม   เป็นที่ระแวงแคลงใจของเพื่อนและ
บุคคลใกล้ชิด   โดยปกติแล้วผู้ปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์จะมีความเจริญก้าวหน้าทั้งด้านส่วนตัวการประกอบอาชีพ   การสังคม  ความซื่อสัตย์   หมายถึง   การประพฤติตรงและจริงใจ   ไม่คิดคดทรยศ   ไม่โกง   ไม่หลอกลวง 
วามซื่อสัตย์สุจริตเป็นต้นตอ และรากเหง้าของปัญหาหลาย ๆ อย่างถ้าคน
ของเราเป็นคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริต ปัญหาหลายอย่างจะไม่เกิด หรือเกิดก็ ไม่มาก ถ้าข้าราชการซื่อสัตย์ ไม่ทุจริตคอรัปชั่น ก็จะไม่มีช่องทางให้คนอื่นอาศัยประโยชน์ ถ้านักการเมืองซื่อสัตย์ เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวม  การกำหนดนโยบายและการตัดสินใจก็จะ เกิดผลดีกับประเทศชาติและประชาชน ถ้า พ่อค้า นักธุรกิจ ซื่อสัตย์ไม่ติดสินบาทคาดสินบน ไม่เอารัดเอาเปรียบคนอื่น ก็ไม่ทำให้คนอื่นพะวักพะวงเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ก็จะช่วยเฝ้า ระวังไม่ให้เกิดคนกระทำผิดขึ้น

พฤติกรรมที่แสดงว่ามีความซื่อสัตย์  มีดังนี้
         1. ตรงต่อเวลา   นัดหมายแล้วมาตามนัดและตรงเวลา   มาโรงเรียนตรงเวลาไม่มาสาย
         2. ไม่พูดปด  พูดความจริงเสมอ

         3. ไม่หน้าไหว้หลังหลอก   ต่อหน้าทำอย่างหนึ่งและลับหลังทำอีกอย่างหนึ่ง

         4. ยอมรับผิดเมื่อทำผิด  ไม่ใส่ร้ายความผิดให้กับผู้อื่น
         5. จ่ายเงินทุกครั้งเมื่อซื้อสิ่งของ   ขึ้นรถประจำทางหรือโดยสารยานพาหนะอื่นๆหรือใช้บริการอื่นๆที่ต้องเสียเงินค่าบริการ
         6. ไม่หยิบฉวยสิ่งของของผู้อื่นมาเป็นของตนจะใช้สิ่งของผู้อื่นต้องขออนุญาตก่อน
        7. ไม่ลอกการบ้านเพื่อน  ไม่แอบอ้างผลงานเพื่อนเป็นผลงานตัวเอง  ไม่ลอกคำตอบเพื่อน


ข้อควรปฏิบัติของความซื่อสัตย์
1. ต้องซื่อสัตย์กับตนเอง เช่น การตั้งใจไม่กินขนมหวานเพื่อลดน้ำหนัก เป็นต้น
2. ต้องซื่อสัตย์ต่อครอบครัว เช่น การไม่มีชู้ ไม่มีกิ๊ก เป็นต้น
3. ต้องซื่อสัตย์ต่อหน้าที่การงาน เช่น งานที่เป็นข้าราชการ ทหาร ตำรวจ เป็นต้น
4. ต้องซื่อสัตย์ต่อมิตร เช่น นอกจากญาติแร้วเราต้องซื่อสัตย์ต่อคนอื่น ไม่คิดคดทรยศเพื่อนหรือใครๆ เป็นต้น
5. ต้องซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติ เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด เพราะหากชาติอยู่ไม่ได้ ประชาชนก็อยู่ไม่ได้ และหากชาติล่มสลาย ก็คือพวกเราที่กลายเป็นคนไร้แผ่นดิน

กิจกรรมเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกความซื่อสัตร์สุจริต
               ที่กล่าวมาพอสรุปกิจกรรมหลักการปลูกฝังจิตสำนึกและค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ได้ดังนี้


              1. การให้พบเห็นตัวอย่างที่ดีอย่างสม่ำเสมอจนเกิดความเคยชิน หรือเกิดความสงสัย ใคร่รู้ว่า
ทำไมจึงต้องเป็นเช่นนั้น อาจนำตัวอย่างที่ไม่ดีให้พบเห็นได้เป็นครั้งคราว แต่ต้องให้เห็น ผลของการ
ประพฤติปฏิบัติไม่ถูกต้องด้วย


              2. การยกย่องสรรเสริญให้ขวัญและกำลังใจกับผู้ประกอบความดีประพฤติปฏิบัติด้วย ความ
ซื่อสัตย์สุจริต
              3. แนะนำตักเตือนเมื่อเขาประพฤติไม่ถูกต้องเพื่อจะได้ปรับตน


             4. ให้เด็กได้เรียนรู้จากตัวอย่างของจริง เช่น ได้พูดคุยกับคนที่สมควรเป็นตัวอย่างให้ไปศึกษา
นิทาน เรื่องราว สารคดี ชีวิตจริงของคนที่ประพฤติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ให้นักเรียน ได้วิเคราะห์
และสรุปเหตุและผลด้วยตนเอง ให้ทำบ่อย ๆ เสมอ ๆ ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันทั้ง ที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว


             5. ให้ได้วิเคราะห็วิจารณ์ เหตุการณ์จริงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งจากการร่วมกันเป็นหมู่คณะ และ
วิเคราะห์ด้วยตนเอง เพื่อนำสู่ความเข้าใจเชิงเหตุและผลทั้งที่ดีหรือไม่ดี หรือยังไม่อาจหาข้อยุติได้


             6. ให้ได้แสดงเจตนารมณ์เป็นรายบุคคลหรือหมู่คณะที่จะประพฤติปฏิบัติตนในกรอบของ
คุณธรรม จริยธรรม เช่น การมีคติพจน์ประจำใจ เป็นต้น

คำที่มีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าซื่อสัตย์1. สุจริต  หมายถึง ความประพฤติชอบจริง ซื่อตรง มีความหมายตรงกันข้ามกับ ทุจริต ซึ่งคำว่า สุจริต ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิต หมายถึง ประพฤติชอบตามคลองธรรม ประพฤติด้วยตั้งใจดี ประพฤติซื่อตรง

2. ซื่อตรง หมายถึง ความมีจิตใจที่สะอาด มีน้ำใสใจจริง มีความจริงใจ จริงจังเป็นผู้ที่มีความ ซื่อสัตย์ต่อตนเอง และผู้อื่น เป็นผู้ที่มีสัจจะรักษาคำพูด การรักษาเวลาในทุกโอกาส มีความมั่นคง สุจริต โปร่งใส ในวิชาชีพ ในการดำเนินชีวิต ไม่เอาเปรียบหรือเบียดเบียนผู้อื่น ไม่แสวงหาประโยชน์ ส่วนตนบนความทุกข์ยาก เดือดร้อนของผู้อื่น ไม่ใช้เล่ห์เหลี่ยม กลโกงในการกระทำใดๆ ไม่ใช้โอกาสช่องทางทั้งทางกฎหมาย และทางวิชาชีพ เพื่อเอาเปรียบและแสวงหาประโยชน์จากโอกาสดังกล่าว ไม่เห็นแก่อามิจสินจ้าง รางวัล เป็นผู้ที่ทรง ไว้ซึ่งจรรยาบรรณในวิชาชีพแห่งตน ไม่มีประวัติด่างพร้อย เป็นที่ยอมรับ รับและเชื่อถือของ ผู้อื่นและสังคมทั่วไป บัณฑิตของมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่จะเป็นผู้ที่มีคุณค่าเล็งเห็น และให้ความสำคัญของค่านิยมทางจิตใจยิ่งกว่าวัตถุ เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ทรงคุณค่า ทรงไว้ซึ่งคุณสมบัติอันพึง ปรารถนายิ่งขององค์กร ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
3. ขยัน หมายถึง ความมีมานะอดทน อุตสาหะพากเพียร มีความพยายาม มีความมุ่งมั่นที่ จะกระทำการใด ๆ อย่างจริงจังและแน่วแน่ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค มีความกล้าที่จะคิดทำ และจะเสี่ยงอย่างชาญฉลาด กล้าริเริ่มในสิ่งใหม่ ๆ บนพื้นฐานของหลักการและเหตุผล มีความมั่นใจในตนเอง มีความกระตือรือล้นใฝ่หา และแสวงหาความรู้ความก้าวหน้า หน้าทางวิชาชีพให้แก่ตนเอง มีการพัฒนาตนเองให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง ของโลก และวิทยาการใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานหนักโดย ตระหนักถึง ผลสำเร็จของส่วนรวมมากกว่าส่วนตนเป็นสำคัญ มีทักษะความชำนาญ รู้จริง และทำเป็นในสาขาวิชาชีพแห่งตน นำศักยภาพที่มีอยู่ในตนเองมาใช้อย่างเต็มที่ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เกี่ยงงอน มีคุณสมบัติ อันเป็นที่พึงปรารถนา ของสถาบันและองค์กรที่ดีมีคุณภาพ
4. เที่ยงธรรม หมายถึง ความเที่ยงตรง ยุติธรรม ความเป็นผู้มีสติไม่ยึดมั่นในความคิด เห็นและความเชื่อของตนเองฝ่ายเดียว เป็นผู้ที่มีจิตใจเป็นกลางรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ตัดสินปัญหา โดยใช้ปัญญา อย่างมีวิจารณญาณ มีมุมมองที่หลากหลาย มีจิตใจเปิดกว้าง ไม่เห็นแก่พวกพ้อง เป็นผู้ที่มีภาวะผู้นำ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์วิจารณ์ ในการแสวงหาหนทางในการดำเนินชีวิต และปฏิบัติวิชาชีพ และเป็นผู้ยึดมั่น ในความถูกต้อง 

5. ยุติธรรม หมายถึง ความเที่ยงธรรม ความชอบธรรม ความชอบด้วยเหตุผล และสามารถแยกแยะได้ว่าอะไรคือผิด ชอบ ชั่ว ดี ซึ่งในความหมายเชิงลึกนั้นคงต้องแบ่งเป็นเรื่อง ๆ ไป
6. มีสัจจะ สัจจะ ได้แก่ ความจริง ความซื่อตรง หรือความซื่อสัตย์ ซึ่งตรงกันข้ามกับความไม่จริง ความเท็จ ความคดโกง ทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ ต่างต้องการความจริง ความซื่อตรงหรือความซื่อสัตย์ด้วยกันทั้งนั้น ไม่มีใครต้องการความไม่จริง ความเท็จ ความคดโกงเลยคุณค่าของ ความซื่อสัตย์
คนที่มีความซื่อสัตย์ จะเป็นคนที่ศรัทธาการพูดความจริง ซึ่งทำให้การสื่อสารของเขาเป็นไปอย่าเปิดเผย ไม่พูดโกหก ไม่ขโมย และไม่คดโกงใคร รวมทั้งยังคอยเปิดเผยข้อมูล และเป็นหูเป็นตาในเรื่องที่ไม่ถูกต้องที่ส่งผลเสียหายต่อส่วนรวม หรือแม้แต่ส่วนตน ซึ่งพิจารณาแล้วว่าเป็นอันตราย ดังนั้นความซื่อสัตย์ จึงเป็นคุณค่าสำคัญที่มนุษย์ควรได้รับการปลูกฝัง


ประโยชน์ของความซื่อสัตย์1. ทำให้ได้รับความเชื่อถือจากคนอื่น 
2. เป็นการฝึกตนเองในการปฏิบัติตนให้ดี
3. เป็นแบบอย่างให้กับคนอื่น 
4. ทำให้ประเทศมีคนดีเพิ่มขึ้น 

 คุณค่า


...ความซื่อสัตย์ เป็นคุณธรรมเริ่มต้นความดีทั้งหลาย คุณธรรมนี้ไม่สามารถเกิดขึ้นเองหากแต่เราจะปฎิบัติและศึกษา และฝึกจนเป็นนิสัย ความซื่อสัตย์เป็นสิ่งสำคัญ หากขาดสิ่งนี้ก็จะทำให้สังคมยุ้งเหยิง เกิดความหวาดระแวงไม่ไว้ใจซึ่งกันและกัน ถ้าทุกคนทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ย่อมทำให้สังคมและประเทศชาติมีความสงบและมั่นคง อันเกิดผลดีต่อประชาชนนั้นคือตัวเรานั้นเอง


สุภาษิต / คำพังเพย


....ปากว่าตาขยิบ          หมายถึง     พูดอย่างหนึ่ง แต่ทำตรงกันข้าม 
....ฉ้อราษฎร์บังหลวง   หมายถึง     เบียดบังเงินหลวง....หน้าซื่อใจคด            หมายถึง    มีหน้าตาซื่อตรง แต่ในในคิดร้าย....ผักชีโรยหน้า             หมายถึง    ทำดีพอพ้นตัว ความดี หรือความสวยที่งาม ลวงตาได้เพียงผิวเผิน....คตในข้องอในกระดูก    หมายถึง   ไม่ซื่อ
....ต่อหน้ามะพลับลับหลังตะโก    หมายถึง   ต่อหน้าทำเป็นดีลับหลังกลับเป็นคนเลว
....สิบแปดมงกุฎ    หมายถึง    ผู้มีเล่ห์เหลี่ยมมา

เพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ "ความซื่อสัตย์" 
เพลงความซื่อสัตย์ : (Bodyslam)

นอนฉันก้ยังนอนคนเดียวฉันก็ยังตัวคนเดียวอยู่
  ไม่มีอะไร มีก็แต่ใจที่ยังมั่นคงต่อ เธอ
  เหมือนวันที่เคยมีกันอยู่
  แม้วันนี้เธอจะไม่อยู่
  ก็ไม่ได้คิดจะให้ชีวิตมีใคร
 * ยังเหมือนเดิม ยังไงก็ยังอย่างงั้น
  เวลาไม่เคยเปลี่ยนฉัน ที่มันยังมีแต่เธอทั้งใจ
 ** ยังเก็บเธอไว้อย่างดี ยังมีรักเดียวเสมอ
 ทุกอย่างยังเหมือนว่าเธอ ไม่จากไป
 ยังอยู่กับรักที่มี ไม่เคยคิดจะเปลี่ยนใจ
 ฉันยังซื่อสัตย์ ยังไม่อาจรักใคร
 ยังรักได้แค่เธอ
 

 การประพฤติตนให้อยู่ในความซื่อสัตย์มาเรียนแทบทุกครั้ง  ไม่เคยโดดเรียน  แต่ถ้าไม่สบายหรือมีธุระก็อาจจะขาดเรียนบ้าง
   ไม่ลักขโมยของคนอื่น ไม่เคยอ้างไม่เคยโกหกแม่ว่าไปทำงานทำการบ้านที่บ้านเพื่อนแล้วก็หนีไปเที่ยวกับเพื่อน   ไม่ข้องเกี่ยวกับสิ่งเสพติดทุกชนิด  ตั้งใจเรียน  ไม่ทำให้พ่อและแม่ผิดหวัง   เมื่อเพื่อนขอความช่วยเหลือ ก็ยินดีเต็มใจที่จะช่วย   ไม่ทุจริตในการสอบ  เมื่อเก็บของผูอื่นได้ก็จะนำไปหาเจ้าของ ไม่อยากได้ของผู้อื่นแล้วนำมาเป็นของตัวเอง พูดความจริงอยู่เสมอ ห้ามโกหก